Odvodnění objektu

  • 8. srpen 2012
Odvodnění objektu

Budova byla díky nedokonale provedené vodorovné hydroizolační vrstvě namáhána vlhkostí z podloží.

Vlhkost se v oblasti základů hromadila především z důvodu částečného zasazení objektu do terénu (povrchová voda stékající po svahu) a dále proto, že se nachází na převážně jílovém podloží, které akumuluje hodně vody. 

Vlhkost se v objektu začala projevovat a hrozil vznik plísní apod. Proto byla navržena opatření ke snížení namáhání objektu vodou.

Byl navržen obvodový drenážní systém. Kolem objektu se vykopala rýha, která byla vyspádována od zadní části objektu směrem k přední, kde se voda odvádí přepadem do místní vodoteče.

Drenážní systém se skládá z podkladní spádové vrstvy betonu, vrstvy kačírku, drenážního potrubí a další vrstvy kačírku, jako filtrační vrstva je použita geotextilie, ta brání zanesení otvorů v potrubí. Systém je dále opatřen několika kontrolními a čistícími body.

Drenáž funguje správně a plní svůj účel.

Odvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektuOdvodnění objektu